Slovník pojmů

Běžná likvidita Vyjadřuje poměr mezi krátkodobými aktivy (sníženými o zásoby) a krátkodobými závazky; čím vyšší hodnoty, tím lépe.
Cribis Index Vícezdrojový ukazatel, který prezentuje ekonomické zdraví firmy a vychází z finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je vytvořený společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP), kteří zveřejňují účetní závěrky. Ukazatel nabývá hodnot jedna až pět hvězd, které prezentují stupeň podnikatelského rizika v případě obchodní spolupráce.
Pouze v aplikaci Cribis
Celková likvidita Vyjadřuje poměr mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými závazky; čím vyšší hodnoty, tím lépe.
Celková zadluženost (%) Vyjadřuje, kolik procent představují cizí zdroje z objemu celkových pasiv; čím nižší hodnoty, tím lépe.
Cizí zdroje Krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky, úvěry, časové rozlišení.
Doba obratu oběžných aktiv (dny) Za kolik dní jsou oběžná aktiva v průměru navrácena v podobě tržeb; čím kratší doba, tím lépe.
Doba obratu krátkodobých pohledávek (dny)

Za kolik dní jsou krátkodobé pohledávky v průměru splaceny; čím kratší doba, tím lépe.

Doba obratu krátkodobých závazků (dny)
EBIT

Zisk před zaplacením úroků a před zdaněním.

Krátkodobá aktiva

Zásoby, krátkodobé pohledávky, finanční majetek.

Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky, krátkodobé úvěry a finanční výpomoci.

Medián

Počítané hodnoty je nutné seřadit vzestupně, přičemž hodnotou mediánu se stává hodnota, nad níž leží 50 % spočítaných hodnot.

Oběžná aktiva

Zásoby, krátkodobé pohledávky, finanční majetek a dlouhodobé pohledávky.

Obrat
Osobní náklady

Mzdy, pojištění zaměstnanců.

Osobní náklady / přidaná hodnota (%)
Osobní náklady / tržby (%)

Vyjadřují, kolik procent představují osobní náklady z objemu celkových tržeb; čím nižší hodnoty, tím je firma efektivnější.

Pravděpodobnost bankrotu (%)

Vyjadřuje v procentech možnost bankrotu firmy v následujících dvanácti měsících.

Přidaná hodnota

Představuje rozdíl mezi tržbami a přímými náklady na prodej a výrobu (především náklady na zboží, materiál, služby a energii).

ROA (Return on Assets) rentabilita aktiv (%)

Vyjadřuje, kolik procent představuje čistý zisk z objemu celkových aktiv; čím vyšší hodnoty, tím lépe.

ROE (Return on Equity) rentabilita vlastního kapitálu (%)

Vyjadřuje, kolik procent představuje čistý zisk z objemu vlastního kapitálu; čím vyšší hodnoty, tím lépe.

ROS (Return on Sales) rentabilita tržeb (%)

Vyjadřuje, kolik procent představuje zisk (EBIT) z objemu celkových tržeb; čím vyšší hodnoty, tím lépe.

Semafor Cribis

Vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je zpracovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP).

Červená barva Semaforu Cribis
označuje společnosti, u kterých se vyskytují významné negativní informace (informace o úpadku či prohlášeném konkurzu, zahájení likvidace, dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, výmaz z obchodního rejstříku, nespolehlivý plátce DPH apod.)
Žlutá barva Semaforu Cribis
označuje společnosti, u kterých se vyskytují informace spojené se středním rizikem (role dlužníka v insolvenčním rejstříku nebo evidenci úpadců, exekuce na majetek či obchodní podíl, společnost je předlužená, ukončená registrace DPH apod.)
Zelená barva Semaforu Cribis
označuje společnosti, u kterých nejsou identifikovány žádné vážné varovné signály
Šedá barva Semaforu Cribis
označuje společnosti, u kterých nebylo hodnocení provedeno

Semafory Cribis ve skupině

Ukazatel přináší souhrnné informace o skupině, kterou tvoří subjekty navázané na daný subjekt v první či druhé úrovni. Metodika výpočtu je shodná s metodikou Semaforu Cribis. Ukazatel Semafor Cribis je samostatně počítán pro každou PO a FOP ve skupině. Počty jednotlivých dosažených Semaforů Cribis jsou dle typu zobrazeny v odpovídající barvě.

Tržby

Příjmy z prodeje výrobků, zboží a služeb.

Úrovně vlastnických vztahů

Úroveň 0
označuje primární prověřovaný subjekt (úroveň 0).
Úroveň 1, pouze aktuální vztahy
při tomto nastavení aplikace zobrazuje informace o hledaném subjektu a o subjektech na něj přímo navázaných. Zároveň jsou zobrazeny pouze aktuálně platné vazby
Úroveň 1, včetně historických vztahů
při tomto nastavení aplikace zobrazuje informace o hledaném subjektu (úroveň 0) a o subjektech na něj přímo navázaných (úroveň 1). Zároveň jsou zobrazeny jak aktuálně platné, tak již zaniklé vazby.
Úroveň 2, pouze aktuální vztahy
při tomto nastavení aplikace zobrazuje informace o hledaném subjektu (úroveň 0), o subjektech na něj přímo navázaných (úroveň 1) a o subjektech navázaných na úroveň 1. Zároveň jsou zobrazeny pouze aktuálně platné vazby.
Úroveň 2, včetně historických vztahů
při tomto nastavení aplikace zobrazuje informace o hledaném subjektu (úroveň 0), o subjektech na něj přímo navázaných (úroveň 1) a o subjektech navázaných na úroveň 1. Zároveň jsou zobrazeny jak aktuálně platné, tak již zaniklé vazby.

Úvěrová kapacita (Kč)

Vyjadřuje schopnost splácet krátkodobé úvěry (se splatností do jednoho roku). Záporné číslo vyjadřuje, že společnost nevytváří dostatečné množství prostředků pro splácení stávajících krátkodobých závazků.

Varovné signály Popis stavu:
Adresa shodná s MÚ (příp. ÚMČ)
Dlužník (evidován v DB dlužníků či pohledávek VZP a ZPMV)
Dlužník (evidován v ostatních DB dlužníků či pohledávek)
Exekuce
Exekuce na obchodní podíl
Exekuce na obchodní podíl (zobrazeno u podílníka)
Stavy insolvenčního rejstříku
V konkursu
V likvidaci
Nespolehlivý plátce DPH
Návrh na konkurz (zveřejněno na portálu MPSV)
Přerušení provozování živnosti
Vlastní kapitál je menší než základní kapitál
Společnost je předlužená (záporný vlastní kapitál)
Společnost vlastní sama sebe
Ukončená registrace plátce DPH
Vymazáno z obchodního rejstříku
Zástavní právo
Zástavní právo na obchodní podíl
Zástavní právo na obchodní podíl (zobrazeno u podílníka)
Zánik provozování živnosti
Základní kapitál Část vlastního kapitálu, která představuje hodnotu vkladů vlastníka či vlastníků do společnosti.