Právní podmínky

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Praha 4 – Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ: 140 00 (dále jen „CRIF CZ“), vynaložila veškeré úsilí, aby informace ze služby Cribis, zveřejněné na těchto webových stránkách www.informaceofirmach.cz , byly co nejvíce přesné.

Informace ze služby Cribis jsou ze strany CRIF CZ poskytovány v dobré víře bez jakékoli garance ohledně jejich přesnosti, aktuálnosti nebo obsahu.

CRIF CZ nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé uživateli tohoto internetového portálu v souvislosti se správností, pravdivostí a úplností dat a informací poskytovaných v rámci služby Cribis. CRIF CZ neodpovídá za jakoukoliv škodu, včetně ušlého zisku, ztráty dat nebo jiných ztrát vzniklých z užití informací získaných prostřednictvím služby Cribis. CRIF CZ nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu zapříčiněnou odkazem na přesnost, hodnověrnost nebo aktuálnost těchto informací.

CRIF CZ neodpovídá za rozhodnutí a/nebo strategie přijatá uživatelem tohoto internetového portálu na základě získaných údajů nebo vyplývajících z užívání informací a údajů služby Cribis. CRIF CZ rovněž není odpovědná za vznik jakékoli škody, ztráty, nákladů nebo jiných nároků vzniklých v důsledku nesprávného nebo nepřiměřeného užívání služby Cribis.

Dále CRIF CZ nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo následkem nesprávného fungování hardwaru či softwaru uživatele internetového portálu, nesprávného fungování národního a mezinárodního internetového připojení, nebo nesprávného fungování internetových systémů a serverů.

Informace ze služby Cribis, zveřejněné na těchto webových stránkách, nesmí být bez souhlasu CRIF CZ dále upravovány, kopírovány nebo distribuovány. Jakákoli informace uvedená na těchto stránkách, včetně informací poskytovaných v rámci služby Cribis, nesmí být bez souhlasu CRIF CZ použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění).

Vlastníkem autorských práv těchto webových stránek je CRIF CZ. CRIF CZ vlastní autorská práva k obsahu zveřejněnému na těchto webových stránkách kromě případů, kdy je uveřejněno oznámení třetí strany odkazující na její autorská práva. Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo použity jiným způsobem bez písemného souhlasu jejich vlastníků.

CRIF CZ není odpovědna za obsah jiných webových stránek, ze kterých má kterákoli osoba nebo kterýkoli subjekt přístup k webovým stránkám CRIF CZ, nebo na které tyto jiné webové stránky odkazují, a nesmí být tudíž považována za odpovědnou za škodu nebo ztrátu, která tímto této osobě nebo subjektu v této souvislosti vznikne.