Nejvíce zadlužené stavební firmy jsou z oboru „Výstavba budov“

2. 12. 2014 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Celkový výsledek hospodaření ve stavebnictví se oproti roku 2010 propadl téměř o 70 %

Stavebnictví v České republice patří k oborům nejvíce postižených ekonomickou recesí. Nejvíce zadlužené jsou aktuálně firmy z oboru Výstavba budov a nejméně z oboru Inženýrské stavitelství. Největší podíl na celkovém poklesu hospodářského výsledku ve stavebnictví pak mají společnosti ze segmentu Inženýrské stavitelství (propad o 81 %), následované segmentem Výstavba budov.Znatelně lépe jsou na tom v porovnání s ostatními firmy zabývající se Specializovanou stavební činností. Hospodářský výsledek tohoto segmentu byl oproti roku 2010 nižší „pouze“ o 17 %. Vyplývá to z aktuální analýzy výsledků hospodaření 1 879 firem v letech 2010 až 2013, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat z aplikace komplexních obchodních informací Cribis, která jsou částečně dostupná na portálu www.informaceofirmach.cz.

Stavebnictví prožívá v posledních letech nelehké období, což dokazuje analýza hospodaření stavebních firem za poslední 4 roky. Hluboký pokles tržeb během sledovaného období zaznamenaly všechny segmenty stavebnictví. „Od roku 2010 poklesly o 11 % na 80,6 mld. Kč v loňském roce tržby firem zabývající se Výstavbou budov, v případě Specializovaných stavebních činností se snížily o 9 % na 26,4 mld. Kč. Největší pokles – o 28 % – byl zaznamenán v odvětví Inženýrského stavitelství, tržby těchto firem skončily v loňském roce na hodnotě 69,5 mld. Kč oproti 96,2 mld. Kč v roce 2010,“ vysvětluje Jan Cikler, projektový manažer aplikace Cribis a portálu www.informaceofirmach.cz.

Závažnost situace se odrazila také ve výsledku hospodaření sledovaných firem. Zatímco v roce 2010 dosáhl celkový výsledek více než 9,3 mld. Kč, hodnota za loňský rok ukazuje propad o téměř 70 % na 2,9 mld. Kč. Největší podíl na tomto poklesu má na svědomí segment Inženýrské stavitelství, kde se hospodářský výsledek firem snížil během sledovaného období o 81 % na jednu miliardu korun. O téměř 60 % se zhoršil zisk firem zabývajících se Výstavbou budov, ten však v posledních dvou letech stagnoval na hodnotě 2,4 mld. Kč. V porovnání s loňským rokem dosáhl lepších výsledků pouze segment Specializované stavební činnosti, přesto je hospodářský výsledek oproti roku 2010 nižší o 17 %.

Od roku 2010 poklesl celkový objem poskytnutých bankovních úvěrů a výpomocí stavebním firmám. Výrazně nižší celkovou částku v porovnání s předchozími roky získaly především firmy v segmentu Výstavba budov – jejich objem poklesl o 36 % na 4,4 mld. Kč. Naopak v případě segmentu Inženýrského stavitelství rostl celkový objem úvěrů až do roku 2012, v loňském roce se však jejich objem snížil na 2,4 mld. Kč.

Rentabilita tržeb stavebních společností byla v roce 2013 pod 2,5 %

Hospodaření firem v jednotlivých segmentech odvětví bylo hodnoceno pomocí několika finančních ukazatelů. Poměr osobních nákladů k přidané hodnotě byl v letech 2010 až 2013 nejvyšší v segmentu Inženýrské stavitelství. Mediánová hodnota sledovaných firem, spadajících pod tento segment, rostla po celé období, v loňském roce dosáhla 78 %. Naproti tomu v případě firem zabývajících se Výstavbou budov a Specializovanými stavebními činnostmi dosáhla svého vrcholu v roce 2012 na hodnotách 71 % (Výstavba budov) a 74 % (Specializované stavební činnosti).

Rentabilita tržeb se v segmentu Inženýrské stavitelství zhoršovala po celé sledované období, kdy poklesla z hodnoty 4,2 % v roce 2010 až na 2,5 % v loňském roce. Naproti tomu situace ve firmách zabývajících se Výstavbou budov a Specializovanými stavebními činnostmi se v uplynulém roce zlepšila, přesto medián rentability tržeb těchto segmentů dosahoval vždy nižších hodnot než v případě Inženýrského stavitelství.

Celková zadluženost byla po celé sledované období nejvyšší u firem zabývajících se Výstavbou budov, kdy se pohybovala nad hodnotou 60 %. Poměrně stabilní hodnoty ukazatele zadluženosti byly zjištěny v odvětví Specializované stavební činnosti (mezi 57 % až 59 %). Nejnižší zadluženost – okolo 45 % vykazovalo v letech 2010–2013 Inženýrské stavitelství.

Celková likvidita dosáhla v loňském roce nejlepších výsledků za celé sledované období. Po poklesu v roce 2011, který nastal v odvětvích Inženýrské stavitelství a Specializované stavební činnosti, docházelo od roku 2012 znovu k růstu mediánové hodnoty. V loňském roce dosáhla celková likvidita v Inženýrském stavitelství mediánové hodnoty 1,87 a ve Specializovaných stavebních činnostech hodnoty 1,64.  Naproti tomu likvidita firem zabývajících se Výstavbou budov se během celé doby pohybovala pod hodnotou 1,5, avšak stále konstantně rostla.

K nárůstu doby obratu krátkodobých pohledávek došlo v celém odvětví. Nejvyšší růst však byl zaznamenán v segmentu Inženýrské stavitelství, kde se oproti roku 2010 v roce 2013 zvýšil o 12 dní na 82 dní. O 10 dní se prodloužila doba obratu krátkodobých pohledávek v segmentu Výstavba budov, o více než 4 dny v případě Specializovaných stavebních činností,“ doplnil Jan Cikler.

Stejně tak se za sledované období zvýšil medián doby obratu splatnosti závazků, avšak tento nárůst nebyl tak razantní. Medián hodnoty byl na začátku i na konci sledovaného období nejvyšší v případě Výstavby budov, naopak nejnižší hodnoty zaznamenal segment Inženýrské stavitelství. Doba splatnosti závazků se zde zvýšila ze 77 na 86 dnů.