Firmy v uplynulých letech zvyšovaly vlastní kapitál a krátkodobý finanční majetek

28. 2. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Průměrná splatnost závazků se za 5 let snížila o 10 dní. U velké  části českých společností, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, se mezi lety 2011 a 2015 zlepšila celková finanční stabilita, což je možné vysledovat ze zlepšení  řady  klíčových parametrů. Například objem krátkodobého finančního majetku těchto společností se za pět let zvýšil o třetinu a objem vlastního kapitálu o osminu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla analytická společnost CRIF ‑ Czech Credit Bureau na vzorku 60 tisíc firem.

Jak společnost CRIF již dříve informovala, čistý zisk těchto společností se mezi lety 2011 a 2015 zvýšil o 38 % a jejich tržby o 22 %. O tom, že se firmám v posledních letech dařilo lépe, svědčí také nárůst objemu krátkodobého finančního majetku, tedy peněz, které mají k dispozici v hotovosti a na účtech v bance. Celkově došlo mezi lety 2011 a 2015 k navýšení krátkodobého finančního majetku firem o 29 %, tedy téměř o třetinu. V sektoru doprava a skladování se přitom za pět let zvýšil krátkodobý finanční majetek dokonce na dvojnásobek. Naopak v energetice, teplárenství a plynárenství se jeho objem snížil o 60 %.

„Vyšší zůstatky finančního majetku ukazují na lepší schopnost společností hradit své závazky, což se v minulých letech projevilo také na průměrné době jejich splatnosti. Ta v roce 2015 činila 61 dní, což znamená, že se za 5 let snížila o celých 10 dnů. S tím souvisí i hodnota celkové likvidity, jejíž dynamika růstu se zvýšila zejména v roce 2014,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení analytické společnosti CRIF.

Vlastní kapitál rostl o osminu, úvěry pouze minimálně

Ve sledovaném období vzrostla také suma vlastního kapitálu společností, která se zvýšila téměř o 14 %. Nadprůměrný nárůst o více jak 30 % byl  zaznamenán u společností z oblasti zpracovatelského průmyslu. V tomto ohledu si velmi dobře vedl i velkoobchod a maloobchod. Pokles vlastního kapitálu zaznamenaly pouze tři sektory. Nejvyšší pokles o téměř 35 % zaznamenal sektor těžba a dobývání.

„S růstem vlastního kapitálu souvisí také pokles celkové zadluženosti firem, který sledujeme již od roku 2012. Dynamika tohoto poklesu se ale zvýšila až v roce 2014. Zatímco mezi lety 2011 a 2013 se snížila zadluženost sledovaných firem z 62,6 % jen na 61,4 %, v roce 2015 již činila pouze 57,7 %,“ dodává Jan Cikler.

Celkový objem úvěrů rostl mezi lety 2011 a 2015 pomalým tempem, když se zvýšil o necelá 3 %. Zatímco v letech 2012 a 2013 se celkový objem úvěrů snižoval, v letech 2014 a 2015 se začal zvyšovat. Mezi jednotlivými sektory lze přitom nalézt výrazné rozdíly. Zatímco v těžbě a dobývání se objem úvěrů zvýšil téměř na dvojnásobek a v administrativní a podpůrné činnosti dokonce o 150 %, tak ve vzdělání se jejich objem o více než třetinu snížil. Z hlediska struktury úvěrů došlo k většímu nárůstu u dlouhodobých úvěrů (5,5 %), zatímco krátkodobé úvěry se zvýšily jen o 0,5 procenta.

„Tato data ukazují, že společnosti mají větší potenciál používat k novým investicím ve větší míře vlastní zdroje. Lepší schopnost platit své závazky dokumentuje i stagnace objemu krátkodobých úvěrů při současném nárůstu tržeb o 22 %,“ shrnuje Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Graf 1: Medián Inkasa pohledávek a splatnosti závazků v letech 2011-2015

Graf 2: Medián celkové likvidity firem v letech 2011-2015

Graf 3: Medián celkové zadluženosti firem v letech 2011-2015

Graf 4: Medián celkové rentability tržeb firem v letech 2011-2015

Zdroj: Výpočty CRIF – Czech Credit Bureau