page.php
content-page.php

Podmínky účasti v soutěži „Slogan portálu informaceofirmach.cz“

 

1. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., IČO: 262 12 242, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853 (dále jen „Pořadatel„), provozovatel internetového portálu „informaceofirmach.cz“ (dále jen „Internetový portál informaceofirmach.cz„) na internetové adrese www.informaceofirmach.cz, pořádá tuto marketingovou soutěž „Slogan portálu informaceofirmach.cz“ (dále jen „Soutěž„), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla„).

 

2. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá na internetových stránkách portálu www.informaceofirmach.cz v období od 5. 3. 2015 do 31. 3. 2015. Odpovědi došlé Pořadateli mimo stanovené období soutěže do ní nebudou zařazeny.

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem Soutěže může být zástupce právnické osoby, společnosti. Soutěžící musí být plnoletý, svéprávný a být občanem ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni, kteří jsou v pracovněprávním, nebo obdobném, vztahu k Pořadateli, k CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 261 99 696 a CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící„).

 

4. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ: Do Soutěže bude zařazen každý Soutěžící, který splní současně následující podmínky:

A. dokončil registrační proces portálu informaceofirmach.cz a vyplnil registrační formulář Soutěže v období jejího trvání;

B. zašle svůj návrh obsahující vhodný slogan (který musí obsahovat nejméně 3, nejvíce však 5 slov), které může nejvíce přilákat pozornost potenciálních návštěvníků internetového portálu informaceofirmach.cz prostřednictvím soutěžního formuláře uveřejněného na Internetovém portále informaceofirmach.cz v období trvání Soutěže dle článku 2. těchto pravidel;

V případě, že Soutěžící nesplní výše uvedené podmínky, nebude do Soutěže zařazen.

 

5. VÝHERCI SOUTĚŽE: V Soutěži bude uděleno celkem 5 výher, konkrétně 5 kusů kapesních nabíječek pro mobilní zařízení (Pocket Power – kompaktní lithiová baterie 2200 mAh v lehkém hliníkovém obalu). Výhry získají Soutěžící splňující podmínky uvedené v čl. 4 těchto Pravidel, kteří vyplní registrační formulář a jejichž slogan zároveň vyhodnotí Pořadatel jako nejvhodnější.

 

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher a jejich zaslání bude využit email nebo telefonický kontakt, poskytnuté při registraci do portálu informaceofirmach.cz. Výherci budou Pořadatelem uvědomění o jejich výhře v Soutěži do 14 dnů od konce Soutěže. Nepodaří-li se výhru výherci doručit, jeho výhra bez náhrady propadá Pořadateli. Výhry budou zasílány poštou na náklady Pořadatele Soutěže.

 

7. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí s těmito Pravidly a pro případ, že se Soutěžící stane výhercem, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Pořadateli, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy, emailu a telefonního čísla (dále jen „Údaje„), a to pro účely jeho účasti v Soutěži a jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry, stejně jako pro zasílání obchodních sdělení uvedením v odstavci 9.

 

8. S výjimkou zasílání obchodních sdělení dle odst. 9. je souhlas dle tohoto odstavce Soutěžícím udělován jen na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Pořadatele; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“) je CRIF CZ jako Pořadatel Soutěže a provozovatel webových stránek www.informaceofirmach.cz oprávněn použít telefonní číslo nebo e-mailovou adresu poskytnuté uživatelem při registraci k soutěži pro potřeby šíření obchodních sdělení týkající se produktů a služeb CRIF CZ s tím, že uživatel je kdykoli oprávněn odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení či s poskytováním takových informací prostřednictvím listinné formy doručením do sídla společnosti CRIF – Czech Credit Bureau anebo zasláním e – mailu na adresu infocentrum@crif.com. Odmítnutí souhlasu se šířením obchodních sdělení není nijak zpoplatněno.

 

10. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je k dispozici na stránkách Soutěže. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.

 

11. Výherce souhlasí s tím, že Pořadatel zveřejní jeho jméno, příjmení a město sídla společnosti na webových stránkách informaceofirmach.cz

 

Tato pravidla jsou platná a účinná dnem 5. 3. 2015.