page.php
content-page.php

Jak vyhledávat a vyhodnocovat obchodní informace

 

Je určitě správné a užitečné sledovat například z médií a dalších veřejně dostupných zdrojů informace o vašem oboru, o konkurenci, o vašich klíčových zákaznících a dodavatelích. A určitě jste si již položili otázku, zda má anebo nemá cenu vedle toho ještě využívat nějakou profesionální aplikaci pro práci s obchodními informacemi.

 

K čemu je vhodné pořídit  si aplikaci pro získávání a vyhodnocování obchodních informací?

Výhodou profesionálních aplikací pro práci s obchodními informacemi, jako je cribis.cz, je zejména to, že nevyhodnocují vybrané ukazatele izolovaně, ale sledují také vazby mezi nimi a celkový kontext. Jedině tak je možné ve výsledku učinit správné závěry o celkovém stavu a finanční výkonnosti podniku. Vyhodnocování informací v souvislostech je tedy vhodné pro ty, kteří chtějí učinit zodpovědné rozhodnutí ve spojení s dalšími informacemi, jež nám mnohdy řeknou více než prostá čísla.

Aplikace cribis.cz proto do svého reportu zahrnuje také informace o představitelích subjektu, jejich vzájemných vazbách a historii nebo o aktuálních změnách ve společnostech, včetně varovných signálů.

Benchmarkingové hodnocení běžně ve svých analýzách operuje například s formou tzv. semaforového značení nebo různých indexů. Rychle a názorně vám tak poskytne signál a orientaci, jak je na tom finanční stav, bonita a spolehlivost daného subjektu.

 

Jaké finanční indikátory je dobré při vyhodnocování informací o firmách využívat?

Cenným rozměrem při hodnocení podniku je mimo jiné jeho porovnání v rámci příslušného odvětví nebo regionu.  Základem je systém finančních indikátorů. Jedním z nejvýznamnějších je ROE (rentabilita vlastního kapitálu), který poměřuje hodnotu čistého zisku a ztráty k výši vlastního kapitálu.  Z dalších standardních ukazatelů jmenujme ještě ROA (rentabilita aktiv), celkovou likviditu (poměr krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků) nebo ukazatel vyjadřující poměr osobních nákladů k tržbám.

Tyto finanční ukazatele jsou dostupné jednak pro každý subjekt, a také v průměrných hodnotách za odvětví, které je určeno podle hlavní odvětvové klasifikace.

V aplikaci cribis.cz navíc ukazatel diverzifikace odvětví přehledně popisuje konkurenční prostředí – čím vyšší číslo, tím je větší část trhu rozdělena mezi menší počet větších subjektů. Diverzifikace odvětví v rámci regionu pak při vyšším čísle znamená, že větší podíl v regionu má jedno odvětví. Zjistit můžete také údaj podílu tržeb daného odvětví na celkových tržbách dosažených v regionu.

 

Jakých chyb se vyvarovat při vyhodnocování informací?

Určitou hrozbu pro vyhodnocení porovnání představují už nekvalitní vstupní data, ze kterých analýza vychází. Volbě příslušného nástroje proto věnujte patřičnou pozornost. Jeho vhodným výběrem ovlivníte také to, zda se k vám dostane příliš mnoho informací, které vás zahltí, anebo koncentrované výsledky, které vám přehledně a stručně sdělí jen to podstatné, co potřebujete vědět.

Částečně jsme již zmínili, že v praxi někdy dochází k chybnému postupu, kdy je hlavní důraz kladen na konkrétní číselné hodnoty, a nikoli na sledovaný cíl. Získaná data pak nemají přílišný význam pro další rozbory. Neumožní totiž skutečné porozumění měřeným výkonům a získání nových vědomostí a podkladů pro rozhodnutí.

Zkrátka, slepé přijetí dat bez zvážení kontextu může způsobit závažné chyby. Pokud například zjistíte, že konkurenční podnik dosahuje výrazně nižších nákladů, je potřeba znát i další údaje, třeba jestli toho nedosahuje na úkor zastavených investic. Nekritické přebírání cizí praxe by mohlo vést ke špatnému rozhodnutí, proto i když využijete správný analytický nástroj, zahrňte do výsledné analýzy také vlastní strategii, představy a zdravý rozum.