page.php
content-page.php

Pravidla soutěže

  1. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., IČO: 262 12 242, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853 (dále jen „Organizátor“), provozovatel internetového portálu „informaceofirmach.cz“ (dále jen „Internetový portál informaceofirmach.cz“) na internetové adrese informaceofirmach.cz , pořádá marketingovou soutěž „Spokojenost s obsahem webových stránek“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
  1. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá na internetových stránkách informaceofirmach.cz v období od 24. 7. 2017 do 28. 7. 2017. Odpovědi došlé Organizátorovi mimo stanovené období soutěže do ní nebudou zařazeny.
  1. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem Soutěže může být osoba registrovaná na portále informaceofirmach.cz, která je plnoletá, svéprávná a je občanem ČR, vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním, nebo obdobném, vztahu k Organizátorovi, ke společnosti CRIF CZ a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“).
  1. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ: Do Soutěže bude zařazen každý Soutěžící, který splní podmínku vyplnění dotazníku spokojenosti s obsahem webových stránek www.informaceofirmach.cz

V případě, že Soutěžící nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebude do Soutěže zařazen.

  1. VÝHERCI SOUTĚŽE: Všichni, kteří vyplní dotazník získávají předplatné mobilní aplikace Cribis Mobile v hodnotě 690 Kč s platností do konce roku 2017. Dále každý 10 soutěžící, který zašle vyplněný dotazník získá Power Banku 2200 mAh stříbrné barvy. Výhry získají Soutěžící splňující podmínky uvedené v čl. 4 těchto Pravidel, kteří správně odpoví na všechny otázky v soutěži, a jejichž slogan zároveň vyhodnotí Pořadatel jako nejvhodnější.
  1. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher a jejich zaslání bude využita e-mailová adresa a telefonický kontakt, které nám byly poskytnuty při vyplnění dotazníku. Výherci budou Pořadatelem uvědomění o jejich výhře v Soutěži do 14 dnů od ukončení soutěže. Nepodaří-li se výhru výherci doručit, jeho výhra bez náhrady propadá Pořadateli. Výhry budou zasílány poštou na náklady Pořadatele Soutěže. Poštovní adresy soutěžících si vyžádáme e-mailem nebo telefonicky.
  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s těmito Pravidly a pro případ, že se Soutěžící stane výhercem, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Pořadateli, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy, emailu a telefonního čísla (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Soutěži a jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Pořadatele; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je k dispozici na stránkách Soutěže. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
  1. Výherce souhlasí s tím, že Pořadatel zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na stránkách Internetového portálu informaceofirmach.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná dnem 24. 7. 2017